Supply conditions

Leveringsvoorwaarden

Notificatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Door het verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens voor het bestellen van de maaltijden en voedselproducten op de website of mobiele applicatie "12Order", geeft u Kokovino en haar dochterondernemingen toestemming om deze gegevens te verwerken. Deze zullen worden verwerkt voor het enige doel en met het legitieme belang van het leveren van de bestelde maaltijden en voedselproducten. Hiervoor kunnen sommige van uw persoonsgegevens in beperkte gevallen met derden worden gedeeld. Kokovino zal ervoor zorgen dat contractuele waarborgen worden geïmplementeerd om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen bij het bekendmaken van deze persoonsgegevens aan derden. Kokovino zal uw persoonsgegevens bewaren gedurende twee jaar na het laatste gebruik van uw klantenaccount. U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, om deze te laten rechtzetten en verwijderen of om de beperking van de verwerking aan te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruik en machine-leesbare formaat en om uw persoonsgegevens (te doen) doorsturen naar een andere organisatie. Om uw rechten uit te oefenen of om uw toestemming te allen tijde in te trekken, gelieve ons schriftelijk te contacteren door uw aanvraag naar het volgende e-mail adres te sturen: info@kokovino.be Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België [www.gegevensbeschermingsautoriteit.be]. Contact gegevens van de functionaris voor Gegevensbescherming van de Kokovino groep: Thomas Roovers, 0498177864 thomas@kokovino.be

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en mobiele applicatie “12Order” en verkoopsvoorwaarden van de maaltijden en voedselproducten door Kokovino

 1. Definities

De hierna vermelde begrippen hebben volgende betekenis in huidige Algemene Voorwaarden:

-       Kokovino, ingeschreven in de KBO onder het BE 0734 442 230, met maatschappelijke zetel gevestigd te Tervuursesteenweg 208, 1981 Hofstade.

-       “Website”: wijst de website https://www.kokovino.be aan en de mobiele internet applicatie “12Order”.

-       “Klant”: wijst de persoon aan die de door Kokovino voorgestelde maaltijden of voedselproducten op de Website heeft besteld en die verklaart meerderjarig te zijn en volledig bekwaam om een contract af te sluiten.

-       “Partijen”: wijst samen de Klant en Kokovino aan.

-       Het Bedrijf/ de Uitbating: wijst de uitbating aan die door Kokovino wordt beheerd

-       “Algemene Voorwaarden”: wijst huidige bepalingen aan die de rechten en verplichtingen van de Partijen regelen in het kader van het gebruik van de website en van de levering van producten door Kokovino aangeboden.

-       “Leverancier”: wijst elke leverancier aan van het door Kokovino geselecteerde product.

-       “AVG”: wijst de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Europese Verordening van  27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 1. Preambule

Het gebruik van de Website of de bevestiging van de bestelling door de Klant houdt de volledige en integrale aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden. Kokovino behoudt zich het recht voor om de gegevens op de Website op eender welk moment te wijzigen. De Klant wordt verzocht om regelmatig de actuele versie van de Algemene Voorwaarden te raadplegen en in ieder geval voorafgaand aan zijn bestelling. De Klant beschikt over de mogelijkheid om deze op te slaan en/of uit te printen.

De Website is op ieder moment toegankelijk voor de Klanten. Kokovino kan echter beslissen tot een onderbreking, beperking of opschorting, meer bepaald (maar niet uitsluitend) voor redenen van technisch onderhoud, herstellingen of voor de integratie van nieuwe functies of producten.

 1. De door Kokovino te koop aangeboden producten

Kokovino biedt voor verkoop maaltijden en voedselproducten (bijvoorbeeld koude dranken, snacks, gebak, zoetwaren, vers fruit,...) waarvan het aanbod afhankelijk van de uitbating waar de bestelling wordt geleverd en van de beschikbaarheid van de maaltijden en voedselproducten op het moment van de bestelling.

Kokovino probeert om zo nauwkeurig en volledig mogelijke informatie te verstrekken over de essentiële eigenschappen van deze producten. Kokovino kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheden of onjuistheden in deze informatie aangezien deze afkomstig zijn van haar Leveranciers. Bovendien is deze informatie niet noodzakelijk exhaustief. Deze wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zouden worden aangebracht aan het betrokken product nadat het online werd geplaatst.

Kokovino is gerechtigd op elk moment wijzigingen aan te brengen aan het assortiment van op de Website te koop aangeboden producten, zonder afbreuk te doen aan de bestelling die de Klant heeft geplaatst vóór de wijziging.

 1. Bestellingen en productprijzen

De Klant kan de door Kokovino aangeboden producten uitsluitend bestellen op de Website door de aanmaak van een klantenaccount. Om zich in te schrijven moet de Klant volgende informatie verstrekken: naam en geldig e-mailadres. Kokovino kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een vergissing of nalatigheid in de mededeling van deze informatie door de Klant.

 Kokovino behoudt zich het recht voor om de aanmaak van elk nieuw klantenaccount te weigeren zonder deze weigering te moeten rechtvaardigen.

Om een bestelling te maken zal de Klant een maaltijd/voedselproduct moeten kiezen op de website. Wanneer dit werd gedaan zal de Klant de betaling kunnen uitvoeren via zijn persoonlijke Qpay account. Bij het plaatsen en bevestigen van de bestelling verklaart de Klant (i) deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard, en (ii) met kennis van zaken het voorwerp van de bestelling te hebben aanvaard, met name de eigenschappen van het product (prijs, kenmerken, hoeveelheid, leveringstermijnen,…).

Naam Berijf behoudt zich het recht voor op elk moment de uitvoering van een bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van enig bedrag dat door de Klant verschuldigd zou zijn, in geval van betalingsproblemen, fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de Website, of verder indien het bestelde product niet beschikbaar is.

Kokovino aanvaardt de door de Klant geplaatste bestelling, onder voorbehoud van bovenstaande, door het versturen van een email naar de Klant.

In geval van een fout van de Klant bij het invoeren van zijn/haar e-mailadres of als de e-mail met de bevestiging van de bestelling niet is ontvangen en/of Indien de Klant de notificatie van bevestiging en aanvaarding van de bestelling niet ontvangt kan Kokovino niet aansprakelijk worden gesteld. In deze gevallen zal de verkoop als definitief en als door Kokovino uitgevoerd worden beschouwd, behalve in gevallen van annulering van de bestelling door Kokovino, bijvoorbeeld wegens de niet-beschikbaarheid van het product (niet-limitatief).

De bestelde producten worden geleverd tegen de prijzen die worden weergegeven op de Website op het moment van plaatsing en bevestiging van de bestelling door de Klant. De verkoopprijzen van de producten die op de Website verschijnen, worden aangegeven in euro's, inclusief belastingen.

De verkoopprijzen van de producten kunnen op elk moment tijdens het bestelling proces door Kokovino worden gewijzigd. De wijziging wordt dan aan de Klant meegedeeld voordat deze door de Klant wordt bevestigd.

Bij niet gebruik van de klantenaccount gedurende twee opeenvolgende jaren, zal deze automatisch worden verwijderd.

De Klant zal enkel een bestelling kunnen plaatsen indien hij daartoe geoorloofd is door het bedrijf waar hij werkzaam is. Wanneer de Klant daar niet meer werkzaam is zal, het klantenaccount die aan hem gekoppeld is evenals de persoonsgegevens geanonimiseerd worden.

 1. Kenmerken, conformiteit en beschikbaarheid van de maaltijden en voedselproducten

De Klant moet, voorafgaand aan zijn/haar bestelling, op de Website kennisnemen van de essentiële kenmerken van de maaltijd en van het voedingsmiddel die hij/zij wenst te bestellen. De genoemde kenmerken zijn deze welke door haar Leveranciers aan Kokovino worden meegedeeld. Kokovino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, vanwege informatie in het algemeen of met betrekking tot de kenmerken van de producten zoals meegedeeld door de Leverancier op deze Website.

De door Kokovino ingediende aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de Website verschijnen en binnen de limiet van de beschikbare voorraden.

Indien een of meer producten niet beschikbaar is/zijn na bevestiging van de bestelling door Kokovino, zal de Klant hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld door Kokovino. Het bedrag van de bestelling zal worden herberekend op basis van de initiële bestelling verminderd met de ontbrekende producten en de Klant. zal het verschil terugbetaald krijgen indien het oorspronkelijk vastgestelde bedrag reeds gedebiteerd was. Als de bestelling volledig niet beschikbaar is, wordt de Klant hiervan via een notificatie in de App op de hoogte gebracht en wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort.

Kokovino kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het volledig of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de bestelde producten en kan niet gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding aan de Klant of enige andere vergoeding voor eventuele schade die de Klant lijdt ingevolge deze niet-beschikbaarheid.

 1. Betalingen

Alle bestellingen dienen in euro te worden betaald. De betaling gebeurt via een betaalkaart. De Klant erkent dat het plaatsen van een bestelling een betalingsverplichting in zijn/haar hoofde inhoudt.

De Klant garandeert Kokovino dat hij/zij volledig bevoegd is om de betaalkaart te gebruiken voor de betaling van zijn bestelling. Kokovino kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onrechtmatig gebruik van de gebruikte betaalmiddelen.

Zodra de betaling is goedgekeurd door Kokovino, ontvangt de klant een e-mail van Kokovino die de bevestiging van de bestelling inhoudt.

 1. Levering van de maaltijden en voedselproducten

Bij het plaatsen van de bestelling, zal de Klant de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen verschillende momenten (uren) van leveringen. Deze momenten worden vooraf bepaald door de uitbating waar de levering van de bestelling plaatsvindt en ook volgens de aard van de maaltijd of het bestelde voedselproduct.

 1. Herroepingsrecht en – voorwaarden

De Klant heeft geen herroepingsrecht voor de maaltijden en voedselproducten die worden besteld aangezien de bederfelijke aard daarvan.

 1. Intellectuele eigendom en vervalsingen

Leverancier is houder van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de Website, in het bijzonder het ontwerp, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de software, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de muziek en alle andere elementen van de Website. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, distributie, verzending, verspreiding, uitzending, voorstelling, overdracht, concessie, verkoop of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de Website, ongeacht het gebruikte middel, proces of medium, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

Elk ongeoorloofd gebruik van de Website of van eender welk element ervan zal beschouwd worden als een inbreuk en vervolgd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 1. Aansprakelijkheid en garanties

Kokovino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de Website. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij/zij over een geschikte informaticatoepassing beschikt om toegang te krijgen tot de Website.

Geen enkele bepaling van deze Algemene Voorwaarden leidt tot een beperking van de wettelijke rechten van de Klant (voor zover deze een consument is), met inbegrip van de wettelijke conformiteitsgaranties van de producten.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Het aanmaken van een Klantenaccount op de Website houdt in dat de Klant expliciet zijn toestemming heeft verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de hieronder gespecificeerde doelen.

In het kader van het cateringbeheer dat het bedrijf/ de uitbating aan Kokovino toevertrouwt, treedt het bedrijf/ de uitbating op als Verwerkingsverantwoordelijke en Kokovino als Verwerker in overeenstemming met de AVG.

Kokovino treedt op als Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die rechtstreeks van de KLANT worden verzameld via de mobiele applicatie 12Order en voor de doeleinden die buiten het beheer van het cateringbeheer vallen (waarvoor de Verwerkingsverantwoordelijke het Bedrijf/ de Uitbating is).

Indien Kokovino de catering diensten zelf beheert onafhankelijk van het bedrijf/ de uitbating dan treedt Kokovino op als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de AVG.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Kokovino verzamelt persoonlijke gegevens over de Klant die zich op de Website connecteert voor de volgende doeleinden:

         het verzekeren van de verwerking en uitvoering van de bestelling van de Klant;

         om de ontvangsten van de maaltijden eventueel te kunnen overdragen naar de Klant bij het sluiten van de klantrekening.

De Klant kan de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens weigeren. Hiervoor moet de Klant de juridische afdeling van Kokovino een e-mail sturen met de uitdrukkelijke vermelding dat hij/zij niet wil dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt en/of informatie van derden ontvangen, en dit op het adres info@kokovino.be

In geval van weigering door de Klant van mededelingen en/of verwerking van persoonsgegevens, kan de toegang tot de Website of tot bepaalde functies van de Website worden geweigerd.

Recht op toegang en verbetering

Op schriftelijk verzoek gericht aan de juridische afdeling van Kokovino op het adres: info@kokovino.be, kan de Klant die zijn identiteit bewijst, kosteloos van Kokovino een afschrift van zijn persoonsgegevens verkrijgen, alsook, indien nodig, wijziging van de gegevens die onnauwkeurig, onvolledig of niet relevant zouden zijn.

Ingeval van wijziging van de eigen administratieve gegevens van de Klant, dient hij/zij Kokovino zo snel als mogelijk te verwittigen.

Beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens

Kokovino verbindt zich ertoe alle elementen te implementeren om persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of medegedeeld aan niet-gemachtigde derden.

Beleid inzake privacy en vertrouwelijkheid

Kokovino behoudt zich het recht voor om informatie met betrekking tot berichten, zoals de inhoud, hun herkomst of bestemming, te controleren en te examineren, als redelijkerwijze kan worden aangenomen dat alle of een deel van deze berichten betrekking hebben op onwettige of onrechtmatige activiteiten of hiervan bevel werd ontvangen van de bevoegde overheid. Behalve indien deze wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde overheid, kan de controle van Kokovino alleen betrekking hebben op berichten van openbare of niet-vertrouwelijke aard, dat wil zeggen de informatie op een webpagina, de berichten die te vinden zijn op discussieforums of in mailings, zonder dat deze lijst limitatief is.

Kokovino kan de nodige maatregelen nemen om een goed beheer van het informaticasysteem te waarborgen. In dit kader heeft Kokovino toegang tot elke mededeling die is opgeslagen in haar informaticasysteem.

De Klant verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te vrijwaren. Elk gebruik van de identificatie-elementen gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van de Klant. In geval van verlies of diefstal of bedrieglijk gebruik van één van deze elementen, is de Klant verplicht Kokovino zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, waarbij deze kennisgeving bevestigd moet worden per aangetekende brief. De aansprakelijkheid van de Klant wordt pas opgeheven de werkdag volgend op de dag van ontvangst van de aangetekende brief.

Kokovino kan de persoonsgegevens van de Klant vrijgeven op verzoek van een wettelijk bevoegde overheid of te goeder trouw indien deze actie vereist is:

Contactgegevens van de DPO Group

De Klant kan betreffende de bescherming van zijn persoonsgegevens contact opnemen met de “Contactgegevens Data Protection Officer” Thomas Roovers, thomas@kokovino.be

 1. Gegevens van de onderneming

 Om contact op te nemen via de Website verwijst Kokovino naar de contactgegevens die worden vermeld onder het gedeelte "contacteer ons" op de “Touch&Go” website van het bedrijf/de uitbating waar de bestelde maaltijden en voedselproducten moeten worden geleverd.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering ervan zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, meer bepaald die van het arrondissement Brussel, voor zover dit is toegestaan door de wetgeving die van toepassing is op de verhouding tussen Partijen.